CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Jobs and Vacancies

Drukuj

JOBS AND VACANCIES

Asystent (post-doc) w projekcie Maestro „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers” realizowanym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego:

 

I.                   Konkurs:

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w projekcie „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”.

2. Osoby zainteresowane proszone są o staranne zapoznanie się z opisem projektu pod adresem: http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/greek-city/project

2. Kalendarz konkursu:

a) termin składania dokumentów: 04.09.2015 r. (liczy się moment dostarczenia dokumentów, a nie ich wysłania)

b) termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2015 r.

c) termin rozpoczęcia świadczenia pracy: 1.10.2015 r.

3. Składanie dokumentów:

a) w wersji papierowej: w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, w kopercie zaadresowanej: prof. Krzysztof Nawotka;

b) w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w formie PDF) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

II.                Zakres obowiązków (punkty b i c muszą być realizowane systematycznie, we wszystkich kolejnych latach trwania projektu):

1.      Prowadzenie własnych badań naukowych i publikowanie prac o zasięgu międzynarodowym, w tym zwłaszcza:

a) opublikowanie w ważnym wydawnictwie międzynarodowym książki autorskiej nie później niż do końca czwartego roku trwania projektu;

b) opublikowanie jednego do dwóch artykułów w znaczących międzynarodowych czasopismach;

c) wygłoszenie trzech do czterech referatów na znaczących konferencjach międzynarodowych;

d) złożenie do druku rozdziału do tomu zbiorowego przygotowywanego w trakcie piątego roku trwania projektu.

2.      Uczestnictwo w comiesięcznych seminariach i prezentacja w ich trakcie wyników swoich badań.

3.      Uczestnictwo w innych przedsięwzięciach naukowych w zakresie nauk o starożytności przeprowadzanych na Uniwersytecie Wrocławskim.

4.      Okazjonalne wykonywanie, na polecenie koordynatora projektu, innych prac na rzecz projektu „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”.

 

III.             Okres zatrudnienia i wynagrodzenie:

1.      Okres zatrudnienia: 55,5 miesiąca z oceną okresową dokonywaną przez koordynatora projektu po każdych 12 miesiącach.  Negatywna ocena może skutkować rozwiązaniem umowy. Ta ocena nie umniejsza praw Uniwersytetu Wrocławskiego i Narodowego Centrum Nauki do dokonywania ocen uczestników projektu zgodnie z odrębnymi przepisami. Przewidywany czas trwania umowy: 1.10.2015 r. - 14.05.2020 r.

2.      Wynagrodzenie: około 4600,- zł (brutto).

 

IV.             Kandydaci:

1.      Wiek nie przekraczający 36 lat do dnia zamknięcia rekrutacji.

2.      Stopień naukowy doktora w zakresie historii (temat zrealizowanej rozprawy doktorskiej musi mieścić się w zakresie chronologicznym wyznaczonym przez projekt „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”) uzyskany nie wcześniej niż pięć lat przed dniem zamknięcia rekrutacji.

 

V.                Dokumentacja: Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty (w formie papierowej i elektronicznej):

1.      Podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2.      Życiorys;

3.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny pod adresem: http://www.uni.wroc.pl/do-pobrania/dokumenty-kadrowe;

4.      Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w tym zwłaszcza:

1)      Dyplom doktorski w zakresie historii wraz z informacją o temacie zrealizowanej rozprawy doktorskiej mieszczącej się w zakresie chronologicznym wyznaczonym przez projekt „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”. Kandydaci legitymujący się stopniem doktora, ale nie posiadający jeszcze dyplomu doktorskiego proszeni są o przedłożenie stosownego zaświadczenia o uzyskaniu tego stopnia wystawianego przez stosowny wydział lub instytut nadający stopień doktora;

2)      Informację o wykształceniu obejmującą odpis dyplomu magistra w zakresie nauk humanistycznych o specjalności (wyrażonej zakresem pracy magisterskiej) poświęconej starożytności klasycznej oraz, ewentualnie, odpisy dyplomów poświadczających uzyskanie wykształcenia na poziomie co najmniej licencjatu w innych dyscyplinach nauk ściśle związanych z profilem projektu „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”;

3)      Dwie opinie osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego (lub równoważny w przypadku pracowników nauki zatrudnionych poza Polską) o dorobku kandydata i jego przydatności do pracy w tym projekcie skierowane, w formie skanów podpisanych dokumentów, wprost na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

4)      Zaświadczenie o odbyciu staży zagranicznych, w tym zwłaszcza stażu trwającego co najmniej semestr realizowanego w uczelni zagranicznej;

5)      Informację o grantach na finansowanie badań naukowych przyznanych w konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, MNiSW projektom, których kandydat był lub jest kierownikiem lub wykonawcą;

6)      Wykaz referatów przedstawionych podczas konferencji międzynarodowych wraz z informacją na temat ich publikacji;

7)      Jednostronicową informację o swoich planach naukowych w perspektywie dwóch i pięciu lat;

8)      Jednostronnicowy opis przewidywanego zaangażowania własnego w realizację celów projektu „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers” odnoszący się do celów projektu.

5.      Wykaz publikacji naukowych, a w przypadku prac przyjętych do druku, ale jeszcze nie opublikowanych zaświadczenie o ich przyjęciu do druku i tekst publikacji. Proszę o podanie pełnych danych adresowych prac zbiorowych, w których ukazują się publikacje umieszczone w wykazie lub informacji o obecności na liście ERIH czasopism, w których ukazały artykuły umieszczone w tym wykazie.

6.      PDF jednej wybranej przez kandydata publikacji.

 

 

Stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie Maestro  „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers” realizowanym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego:

 

I.                   Zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu Maestro, zapisami umowy oraz załącznikami opublikowanymi przez Narodowe Centrum Nauki ogłasza się konkurs na stypendium naukowe:

1. Ogłaszam konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”.

2. Osoby zainteresowane proszone są o staranne zapoznanie się z opisem projektu pod adresem: http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/greek-city/project

3. Kalendarz konkursu:

a) termin składania dokumentów: 04.09.2015 r. (liczy się moment dostarczenia dokumentów, a nie ich wysłania)

b) termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2015 r.

c) termin rozpoczęcia świadczenia pracy: 1.10.2015 r.

4. Składanie dokumentów:

a) w wersji papierowej: w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław, w kopercie zaadresowanej: prof. Krzysztof Nawotka;

b) w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w formie PDF) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

5. Stypendium przyznaje komisja powołana przez kierownika projektu. Kandydatom nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji.

II.                Zakres obowiązków:

1.      Systematyczne prowadzenie własnych badań naukowych i publikowanie prac o zasięgu międzynarodowym, w tym zwłaszcza:

a) napisanie rozprawy doktorskiej, złożonej w Instytucie Historycznym do końca własnego udziału w projekcie;

b) wygłoszenie dwóch referatów na znaczących konferencjach międzynarodowych;

d) złożenie do druku rozdziału do tomu zbiorowego przygotowywanego w trakcie piątego roku trwania projektu.

2.      Uczestnictwo w comiesięcznych seminariach i prezentacja w ich trakcie wyników swoich badań.

3.      Uczestnictwo w innych przedsięwzięciach naukowych w zakresie nauk o starożytności przeprowadzanych na Uniwersytecie Wrocławskim.

4.      Okazjonalne wykonywanie, na polecenie koordynatora projektu, innych prac na rzecz projektu „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”.

 

III.             Okres pobierania stypendium naukowego i jego wysokość:

1.      Okres pobierania stypendium: maksymalnie 55,5 miesiąca z oceną okresową dokonywaną przez koordynatora projektu po każdych 12 miesiącach dokonywaną na podstawie sprawozdań składanych przed upływem kolejnych 12 miesięcy udziału w projekcie. Negatywna ocena może nastąpić w przypadku nie realizowania przez doktoranta zadań badawczych lub naruszenia zasad etyki zawodowej, a jej skutkiem będzie wstrzymanie wypłaty stypendium. Ta ocena nie umniejsza praw Uniwersytetu Wrocławskiego i Narodowego Centrum Nauki do dokonywania ocen uczestników projektu zgodnie z odrębnymi przepisami. Przewidywany czas trwania umowy: od 1.10.2015 r. maksymalnie do 14.05.2020 r.

2.      Jeśli stypendium naukowe zostanie przyznane osobie, która do tej pory otrzymywała stypendium doktoranckie z innego źródła, stypendium  w programie Maestro zostanie przyznane na taki okres, aby łączny czas pobierania stypendium nie przekraczał 48 miesięcy.

3.      Stypendium może być wypłacane wyłącznie osobom posiadającym status doktoranta

4.      Wysokość stypendium: 2000,- zł miesięcznie.

 

IV.             Kandydaci:

1.      Wiek nie przekraczający 30 lat do dnia zamknięcia rekrutacji.

2.      Stopień naukowy magistra w zakresie historii.

3.      Posiadanie statusu doktoranta nie później niż 1.10.2015 r. Kandydatowi nie posiadającemu statusu doktoranta w chwili składania podania o przyznanie stypendium naukowego, stypendium może być przyznane warunkowo, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania tego statusu nie później niż 1.10.2015 r.

4.      Realizacja badań zmierzających do napisania rozprawy doktorskiej, której temat musi mieścić się w zakresie tematycznym wyznaczonym przez projekt Maestro „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”. Warunkiem rozpatrywania przez komisję wniosku o przyznanie stypendium jest uprzednia akceptacja tematu rozprawy doktorskiej i osoby promotora dokonana przez kierownika projektu.

 

V.                Dokumentacja: Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty (w formie papierowej i elektronicznej):

1.      Podanie skierowane do kierownika projektu Maestro „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”;

2.      Życiorys;

3.      Odpis dyplomu magistra lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra;

4.      Informację o proponowanym bądź realizowanym temacie rozprawy doktorskiej i o nazwisku promotora/opiekuna naukowego, poświadczoną przez promotora/opiekuna naukowego;

5.      Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w tym zwłaszcza:

1)      Zaświadczenie o odbyciu staży zagranicznych i krajowych poza uczelnią macierzystą, zarówno długoterminowych (co najmniej semestr), jak i – ewentualnie – krótszych (np. szkoły letnie, warsztaty);

2)      Informację o wyróżnieniach, nagrodach i stypendiach;

3)      Certyfikaty i inne zaświadczenia o znajomości języków obcych;

4)      Informację o grantach na finansowanie badań naukowych przyznanych w konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, MNiSW projektom, których kandydat był lub jest kierownikiem lub wykonawcą;

5)      Wykaz referatów i posterów przedstawionych podczas konferencji międzynarodowych i krajowych wraz z informacją na temat ich publikacji;

6)      Dwustronnicowy (do 3600 znaków) opis przewidywanego zaangażowania własnego w realizację celów projektu „Greek City in the Hellenistic and Roman Age and Territorial Powers”.

6.      Wykaz publikacji naukowych i popularnonaukowych, a w przypadku prac przyjętych do druku, ale jeszcze nie opublikowanych zaświadczenie o ich przyjęciu do druku i tekst publikacji. Proszę o podanie pełnych danych adresowych prac zbiorowych, w których ukazują się publikacje umieszczone w wykazie lub informacji o obecności na liście ERIH czasopism, w których ukazały artykuły umieszczone w tym wykazie.

7.      PDF jednej wybranej przez kandydata publikacji.