CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Procedura dyplomowania

Drukuj

Procedura dyplomowania w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach:
 Historia; Historia nauczycielska; Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona promocja, gospodarowanie; Militarioznawstwo; Historia w przestrzeni publicznej.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH
W pracy dyplomowej student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie właściwym dla stopnia kształcenia, w tym odpowiednio:
•    umiejętnością zdefiniowania zakresu badawczego i celu pracy oraz formułowania pytań badawczych,
•    umiejętnością stosowania metod badawczych właściwych dla podjętej problematyki badawczej,
•    znajomością stanu badań w zakresie określonym przez temat pracy i umiejętnością krytycznego wykorzystania literatury przedmiotu,
•    znajomością i umiejętnością krytycznej analizy odpowiednich źródeł,
•    umiejętnością właściwego skonstruowania pracy,
•    umiejętnością formułowania i uzasadniania twierdzeń,
•    budowania narracji naukowej w sposób odpowiadający standardom naukowym i regułom języka,
•    umiejętnością tworzenia aparatu naukowego i posługiwania się nim,

W pracy licencjackiej student powinien:
•    dokonać analizy problematyki objętej tematem wykorzystując co najmniej podstawową literaturę przedmiotu i wybrany typ źródeł (z możliwością ograniczenia się do źródeł publikowanych),
•    wykazać umiejętność analizy stanu badań i metod wykorzystywanych na polach badawczych określonych przez temat pracy,
•    wykazać umiejętność krytycznego referowania ustaleń występujących w historiografii problemu,
•    wykazać umiejętność prowadzenia krytyki źródeł wykorzystywanych w pracy
•    wykazać umiejętność konstruowania narracji historycznej w sposób odpowiadający charakterowi i zakresowi prowadzonej analizy,
•    wykazać umiejętność posługiwania się aparatem naukowym.
W pracy magisterskiej student powinien:
•    wykazać umiejętność samodzielnego definiowania obszaru badawczego i rozumienia pojęć właściwych dla tego obszaru,
•    wykazać umiejętność samodzielnego formułowania pytań badawczych i określania sposobów poszukiwania na nie odpowiedzi, w tym doboru odpowiednich źródeł i procedur badawczych,
•    dokonać analizy problematyki objętej tematem na podstawie jak najszerszej literatury przedmiotu i zróżnicowanego pod względem typów zestawu źródeł,
•    wykazać znajomość stanu badań i metod wykorzystywanych na polach badawczych określonych przez temat pracy, umiejętność krytycznej analizy i weryfikacji ustaleń występujących w historiografii problemu,
•    wykazać umiejętność prowadzenia krytyki źródeł wykorzystywanych w pracy,
•    wykazać umiejętność konstruowania narracji historycznej w sposób odpowiadający charakterowi i zakresowi prowadzonej analizy, w tym samodzielnego formułowania i uzasadniania twierdzeń,
•    wykazać umiejętność posługiwania się aparatem naukowym.

WARUNKI I TRYB ZATWIERDZENIA TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ
Temat pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) powinien być sformułowany w sposób zapewniający:
•    spełnienie formalnych i merytorycznych wymagań stawianych pracom dyplomowym na odpowiednim poziomie kształcenia,
•    możliwość realizacji w terminie przewidzianym programem studiów i regulaminem,
•    uwzględnienie w miarę możliwości zainteresowań studenta i jego predyspozycji.
Temat pracy dyplomowej jest zatwierdzany przez Radę Instytutu Historycznego. Informacja w formie pisemnej, przedstawiona do zatwierdzenia Radzie powinna zawierać imię i nazwisko promotora, imię i nazwisko studenta, temat pracy oraz podpis promotora. Należy ją przedłożyć za pośrednictwem Dyrektora Instytutu nie później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Instytutu, na którym przeprowadzona zostanie procedura zatwierdzenia tematów. Rada Instytutu Historycznego powinna przeprowadzić procedurę zatwierdzenia tematów prac licencjackich na pierwszym posiedzeniu w drugim semestrze seminarium licencjackiego, a prac magisterskich na pierwszym posiedzeniu w drugim semestrze seminarium magisterskiego. W przypadku niezatwierdzenia tematu pracy dyplomowej, jej promotor zobowiązany jest przedstawić poprawiony (zmieniony) temat na następnym posiedzeniu Rady Instytutu.

Tryb, termin składania i rejestracji pracy, odbywania egzaminu dyplomowego oraz szczegółowe ustalenia dotyczące procedowania dyplomowania określa Uchwała nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim punkt IX, &42-48 oraz Uchwała 23/2013 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ustaleń Rady Wydziału dotyczących Regulaminu studiów obowiązującego w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2012/2013.